De fleste ved sikkert, at Bagsværd Sø er fredet med mulighed for at modernisere det eksisterende rostadion. I de senere år har Fonden Danmarks Rostadion i samarbejde med Gladsaxe Kommune virket for at etablere et helt nyt rostadion ved/på søen. I oktober 2017 fremsendte Gladsaxe Kommune sammen med Fonden Danmarks Rostadion en ansøgning om dispensation til Fredningsnævnet. 

I lighed med en række andre foreninger i Gladsaxe indsendte DN Gladsaxe sine bemærkninger og indsigelser til projektet, som vi måtte karakterisere som ufærdigt og helt uafklaret i forhold til placering og størrelse af stadionelementer og robaner samt overholdelse af lovregler og bestemmelserne i fredningen. DN Gladsaxe mener, at det påtænkte projekt er i strid med fredningen og gjorde samtidig opmærksom på at det påtænkte projekt var uafklaret og at derfor ikke levede op til de krav, som stilles i lovgivningen. Uanset vores bemærkninger besluttede et enigt Fredningsnævn uden nogen reel sagsbehandling at give dispensation.

DN Gladsaxe klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen og fik d. 1. februar 2019 medhold. Afgørelsen konstaterede, at afgørelsen var i strid med afgørende retsgarantier i loven og forvaltningspraksis. Klagenævnet har i en 17 sider lang afgørelse givet DN Gladsaxe ret og man har redegjort for de væsentlige mangler, som Fredningsnævnets afgørelse lider af. Bl.a. påpeger klagenævnet at samtlige ca. 50 delprojekter, som projektet består af, skal foreligge oplyst iht. Officialprincippet og behandles efter Forvaltningslovens § 25 i forhold til lovgivning og fredningens bestemmelser. Afgørelsen i Fredningsnævnet er kendt ugyldig, ophævet og hjemvist.

Kort tid efter denne afgørelse har Fredningsnævnet meddelt Gladsaxe Kommune, at man statuerer, at den fremsendte ansøgning er ophævet samt at hvis nogen fortsat ønsker at fremme et nyt rostadion og den lange række tivoliserende projekter, så må man søge på ny iht. de retningslinier, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har udstukket.

For såvel Gladsaxe Kommune som Fonden Danmarks Rostadion forestår en intern selvransagelse og formentlig et foreløbigt eller endeligt stop for de påtænkte projekter, som udover en fredningsdispensation kræver et tocifret antal tilladelser og dispensationer fra Gladsaxe Kommune. Alle de givne tilladelser ligger p.t. til behandling i diverse klagenævn.

Sagen kan hurtigt blive belastet med økonomiske problemer i relation til den omprojektering som formentlig forestår mhp. at få projektet oplyst tilstrækkeligt. Den rådgivende arkitekt har været hårdt spændt for i et helt usædvanligt bygge- og anlægsprojekt midt i et fredet område. Et lignende projekt er næppe prøvet før. Der er indbyrdes uoverensstemmelser i afgørende dokumenter i såvel projekt som i sagsbehandling i kommunen. Såvel Gladsaxe Kommune har brugt mange ressourcer på projektering og kommer nu til at skulle flere. Gladsaxes borgere kommer formentlig til at betale størsteparten af ekstraomkostningerne.

Konsekvenserne i forhold til de gavegivende fonde er uklare. A.P. Møller Fonden, Nordea og Lokale- og Anlægsfonden kan have betingelser indarbejdet i gaverne. Vi ved p.t. at en del af pengene er øremærket til bestemte dele af de naturødelæggende projekter.

DN Gladsaxe har undervejs gratis rådgivet de deltagende fonde, rådgiver og Gladsaxe Kommune i forhold til projektets stade og tidsplanen. Vi har ud fra almindelige kendte erfaringer inden for bygge- og anlægsfonden gjort opmærksom på, at et forceret projekt og en alt for optimistisk tidsplan meget vel kan medføre, at man kommer til at bruge penge på ingenting. Ingen har ønsket at lytte, da man alene fokuserede på stævner, der tænktes afholdt i 2020 og 2021.

Her er vi ved det mest beklagelige af dette haltende projekt. Overmod og en overdreven portion af politisk ønsketænkning har bragt alle de involverede projektparter i en beklagelig situation, som vi alle kommer til at betale for.

Lad os gøre det klart, at DN Gladsaxe siden fredning fra 2013 har afventet et færdigt projekt. Vi har fortsat ikke fået et projekt, som vi kan forholde os til på rimelig vis, selv om vi har brugt tusinder af timer på det. Vi har intet medansvar og har aldrig deltaget i møder med nogen af projektparterne om dette projekt, som er en fundamental ødelæggelse af vore fælles natur- og kulturarv.

Hvor dette ender ved ingen. Kun ved vi i DN Gladsaxe, at det i relation til projektparterne er selvforskyldt, at det er kommet så vidt.

DN Gladsaxe foreslår stadigvæk, at det ønskede rostadion flyttes ud på bar mark eller i Københavns Havn, hvor det ikke gør skade på vore enestående natur og kultur.

 

Her kan du følge DN Gladsaxes Facebookside, som er tilgængelig for alle: